Klikk her for å skrive ut inkallingen (PDF fil). 

Innkalling til    

ordinær Generalforsamling
Øvre Nes Vel og Øvre Nes Båtforening

Onsdag 15. mars 2017 kl 19:00

Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru

OBS: Ny tid!

I år starter generalforsamlingen i båtforeningen kl. 19:00. Vellets generalforsamling avholdes umiddelbart ETTER båtforeningen, og starter kl. 20:00.

Du er hjertelig velkommen!

Generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling for 2017 i Øvre Nes Vel
onsdag den 15. mars 2017 kl. 20:00 i Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru

Dagsorden

 1. Godkjennelse av innkalling og registrering av innkomne fullmakter
 2. Valg av ordstyrer og to representanter som signerer referatet fra generalforsamlingen sammen med ordstyrer
 3. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
 4. Styrets årsberetning for 2016
 5. Regnskap og revisors beretning for 2016
 6. Budsjett for 2017
 7. Strandfest
  Fredagen før St. Hans, 16. juni
 8. Dugnad på fellesarealene
  Rydding og vedlikehold av Evaskogen: torsdag 4. mai kl 18:00
 9. Container for hageavfall

Settes ut 4.-8. mai. Husk kun hageavfall!

 1. Informasjon om ny webside og Facebook som hovedkanal for informasjon fra ØNV

Informasjon om ny webside og Facebook.

 1. Endring av vedtekter
 1. Styret foreslår å endre vedtektene for å sikre at generalforsamlingen er vedtaksdyktig
 2. Styret foreslår å endre vedtektene for å tillate overgang til digital plattform
 1. Innkomne forslag
 2. Valg av styre, revisor og valgkomite
 1. Prosjekt for forskjønning av fellesarealer
  Geir Olimb vil gi en redegjørelse for et prosjekt som tar sikte på å planlegge oppgraderinger av fellesarealene ved stranden.

Styret oppfordrer medlemmene på det sterkeste å møte på generalforsamlingen for at den skal være vedtaksdyktig. Er du forhindret, kan fullmakt gis til et annet velmedlem eller til en i styret.
OBS tiden! Vellets generalforsamling starter kl. 20:00 og antas å vare ca. 1 ½ time. Øvre Nes Båtforening vil avholde sin generalforsamling på samme sted umiddelbart før vellets generalforsamling.

Det vil bli servert kaffe og kake fra kl. 1845.

Velkommen!
Styret i Øvre Nes Vel

onv

Styrets beretning for 2016

Styret har behandlet følgende saker i 2016:

Generalforsamling
Planlegging og gjennomføring av generalforsamling.

Trafikksaker
Styret har arbeidet videre med å forbedre trafikksikkerheten i området. Oppfordringen om å beskjære hekker og busker nær veikryss opprettholdes. 

Parkering i veiene er fortsatt en utfordring, spesielt i Nes Terrasse.

Dugnader og container for hageavfall
Som i 2015 ble det avholdt en dugnad i forbindelse med utsetting av containere på våren. Fokus for dugnaden var rydding av trær og busker langs veien og i egen hage nær grense til vei.

Dersom noen ønsker å hugge trær eller rydde på velets eiendom må styret kontaktes før arbeidet iverksettes. Generelt gror det igjen raskere enn det ryddes, og det er bra å tynne ut litt innimellom, men noen områder i velet er vernet og det må søkes om tillatelse fra Kommunen før arbeid igangsettes.

Stranda
Det ble også i år fylt på hvit sand på badestranda i regi av båtforeningen. Vellet bidro med midler til dette.

Strandfesten
Strandfesten ble også i 2016 gjennomført med stor suksess og god deltagelse fra familier i alle aldre.

Facebook og webside
Det er lagt ned mye arbeid i ny webside for ØNV og ØNB. Denne er nå live på www.ovrenesvel.no. Styret vil i tiden som kommer legge ut mer informasjon på websiden.

Facebooksiden som drives sammen med båtforeningen er nå godt etablert som informasjonskanal. (Se Facebook: Øvre Nes vel- og båtforening). Siden brukes til løpende orientering og kontakt med vellets medlemmer. Saker som legges ut på websiden vil også legges ut på FB.

Ta kontakt med styret på styre@ovrenesvel.no om du har informasjon som bør ut på websiden.

Fellesarealet i Evaskogen
Det ble gjennomført rydding i Evaskogen som planlagt i 2016 ved at det ble leid inn et firma for å ta en del større trær og utføre generelt ryddearbeid. Det var satt av totalt kr. 20 000,- i budsjett for dette formålet. I tillegg har ØNV har mottatt kr. 7 500,- i støtte av Asker Velforbund samt kr. 5000,- fra Velrusken til utbedring av Evaskogen. Pengene ble brukt til å kjøpe inn en ryddesag for bruk på fremtidige dugnader, samt bidrag til innkjøp av noen benker som skal plasseres ut i løpet av våren.

Byggesaker
Styret har i løpet av året mottatt følgende byggesaker:

 • Nye Landøya Skole
 • Nes Terrasse 6
 • Nesbukta 6
 • Landøyveien 67

Styret sendte innsigelser til Asker Kommune på byggehøyden på nye Landøya Skole hvor styret mener bygget er urimelig høyt, og da spesielt tekniske installasjoner på taket av bygget.

Styret ga også tilbakemelding til Asker Kommune angående Nesbukta 6. Det er tegnet kyststi over Vellets eiendom uten at Vellet er informert om dette.

Styret hadde ikke innsigelser til fremlagte planer for Nes Terrasse 6 og Landøyveien 67.

Styret i Øvre Nes Vel har i 2016 bestått av følgende personer:
Formann: Espen Bøch (på valg)
Nestformann: Sverre Staib (på valg)
Kasserer: Siri Robertson Langgangen (ikke på valg – ett år igjen)
Sekretær: Knut Sanden (på valg)
Styremedlem: Elisabeth Bregge Wiig (ikke på valg – ett år igjen)
Styremedlem: Tanja de Maesschalk (ikke på valg – ett år igjen)
Vararepresentant: Morten Sundelius (ikke på valg – ett år igjen)
Revisor: Liv Sjøtveit (på valg)

Valgkomiteen
Bjørn Tønsberg
Aud Herborg Mjølhus

Nesbru, 26. februar 2017

Espen Bøch

Sak 5 og 6:

Øvre Nes Vel –

FORELØPIG regnskap og budsjett 2016/2017

Inntekter

Budsjett

Resultat

Budsjett

Konto Tekst

2016

2016

2017

3900

Velkontingenter *

70 805

70 205

71 400

3920

Dekning fellesarr. / bidrag ØNB

5 000

5 000

5 000

3990

Diverse inntekter

13 360

5 000

8050

Renteinntekter

1 500

1 164

1 000

8060

  Purregebyr kunder

500

300

 
Sum inntekter

77 805

90 029

82 400

Driftskostnader

6320

Renovasjon, containere, etc

30 000

22 116

25 000

6330

Kvisting, rydding, dugnad, etc

1 500

25 938

15 000

6420

Leie webhotell

320

456

750

6620

Rep og vedlikehold av fellesarealer

20 000

7 631

7 750

6820

Trykksaker og kopiering

2 500

5 088

3 500

6700

Regnskapsføring

0

0

0

6920

Utgiftsgodtgjørelse

3 000

3 000

3 000

6940

Porto

2 500

0

0

7040

Forsikringer

5 000

3 337

5 000

7400

Strandfest

6 000

6 023

6 000

7410

Medlemskontingenter

1 600

0

2 000

7420

Gaver og blomster

1 000

1 000

1 000

7700

Styre og bedriftsforsamlingsmøter

2 500

2 370

2 500

7710

Generalforsamling

6 500

7 248

7 500

7770

Bank og kortgebyrer

300

352

500

7830

  Tap på fordringer

1 500

0

1 500

Sum kostnader

84 220

84 559

81 000

Årets overskudd/underskudd

-6 415

5 470

1 400

* innkreves for to år av gangen.
Foreslått uendret for perioden 2017-2018 med kr. 300,- per år.

Merk: regnskapet er foreløpig og vil bli korrigert før generalforsamlingen. Revisjonsberetningen og korrigert regnskap deles ut på generalforsamlingen.

Sak 11, endring av vedtekter

Generalforsmalingen har i flere år på bakgrunn av reglen i vedtektenes paragraf 6 om minimum fremmøte vært svært nær ikke å være beslutningsdyktig. Styret mener reglen er uhensiktsmessig i lys av at alle forslag til vedtak distribueres til medlemmene på forhånd, og en må forvente at medlemmene ville ha møtt dersom de hadde innspill av betydning. Å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling er et betydelig ekstraarbeid.

Styret har i 2016 arbeidet med å digitalisere kommunikasjonen med medlemmene gjennom e-post, hjemmesiden og Facebook. Styrets inntrykk er at en stor overvekt av medlemmene er kjent med disse kommunikasjonsplattformene og aktivt følger med på det som legges ut om Vellet. Dagens vedtekter krever at innkalling til generalforsamling skal skje pr brev til registrert adresse. Trolig kvalifiserer e-post som brev til registrert adresse i dagens samfunn, men styret ønsker dette presisert i vedtektene. Utskrift av innkalling og referat fra generalforsamling på papir er en betydelig kostnad i Vellets økonomi og distribusjonen er arbeidskrevende. Medlemmer som kontakter syret med ønske om å få tilsendt innkalling på papir vil få det.

§ 6 Nåværende formulering:

Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling holdes en gang hvert år innen utgangen av april måned og sammenkalles av styret ved brev til hvert medlems oppgitte adresse med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles. Andre saker som ikke er nevnt i innkallelsen kan legges frem og diskuteres, men ikke avgjøres i samme generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 medlemmer fremsetter skriftlig begrunnet krav om dette. For innkallelsen gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling. Utover hva annerledes er bestemt i disse lover, treffes alle beslutninger i generalforsamlingene med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende. Hvis ikke minst 20% av medlemmene er tilstede må alle trufne beslutninger gjentas på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for å bli gyldig, og da uansett antall stemmeberettigede. Unntatt fra denne bestemmelse er vedtak av regnskap og budsjett på den årlige ordinære generalforsamling. Alle tillitsmenn fortsetter å fungere inntil gyldig valg har funnet sted.

Forslag til vedtak:

Vedtektenes paragraf § 6 endres til:

Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling holdes en gang hvert år innen utgangen av april måned og sammenkalles av styret med 14 dagers varsel. Styret skal bruke den til enhver tid gjeldende kommunikasjonsplattform, og det skal opplyses i generalforsamling dersom kommunikasjonsplattform endres. Innkallelsen skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles. Andre saker som ikke er nevnt i innkallelsen kan legges frem og diskuteres, men ikke avgjøres i samme generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 medlemmer fremsetter skriftlig begrunnet krav om dette. For innkallelsen gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling. Utover hva annerledes er bestemt i disse lover, treffes alle beslutninger i generalforsamlingene med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende. Alle tillitsmenn fortsetter å fungere inntil gyldig valg har funnet sted.

onb

INNKALLING TIL 

GENERALFORSAMLING I ØVRE NES BÅTFORENING 

Onsdag 15. mars 2017, klokken 19:00 (før årsmøtet i ØNV.)

SANITETSHUSET, NESBRUVEIEN 79.

SAKSLISTE: 

1. Valg av to representanter som signerer referatet fra generalforsamlingen   sammen med ordstyrer

2. Styrets beretning, for året 2015 vedlagt. 

3. Regnskap. 

3.1 Godkjenning av regnskap for 2015

4. Oppsummering prosjekt: Kajakk hus

5. Asfaltering av vei og p-plass

6. Ny laste brygge

7. Budsjett 2017, vedlagt. 

8. Medlemskap i KNBF – en orientering.

9. Innkomne forslag. 

9. Valg. 

Status styret:

Formann-Inge H. Hanssen, på valg

Henrik Reiling, på valg

Mette Horni Seeli, ikke på valg

Gudbrand Nerby ikke på valg

Jon Nesje Johannessen, på valg

Siri Langangen, ikke på valg

10. Info vedrørende: 

 1. Utsetting, tirsdag den 2 mai fra kl 06:30

Vårdugnad vil bli tirsdag 9. mai kl 17:30

Det er kun medlemmer av båtforeningen som er stemmeberettigede. 

Alle medlemmer ønskes velkommen. 

Nesbru, 23. februar 2017

Styret i Øvre Nes Båtforening.

onb

ØVRE NES BÅTFORENING

STYRETS BERETNING FOR 2016

Fra 16.mars 2016 til 15. mars 2017 har styret bestått av:

Tittel/navn Adresse Tlf Mailadresse
Formann:
Inge H. Hanssen Nesåsen 8 915 37 096 Inge@infotool.no
Kasserer:
Siri Langangen Nes Terasse 53 90796177 sl_roberthotmail.com
Styremedlemmer:
Henrik Reiling Nes Terasse 6 920 93 920 querida.trading@c2i.net
Jon Nesje Johannessen Furukollveien 5 996 17 615 jonnesje@gmail.com
Mette Horni Settli Neslie 27 980 72 066 methorni@hotmail.com
Gudbrand Nerby Nes terrasse 16B 958 87 2 86 Gudbrand.nerby@emerson.com
Vaktmester:
Are Olimb Nesåsen 17 C 901 33 331 are@trygghetifokus.no

 

  • Det er avholdt 7 styremøter i perioden og det har vært godt oppmøte av styremedlemmene. I tillegg til styret, har Are Olimb vært tilstede på møtene.
  • Vi har i sesongen hatt 159 båtplasser belagt. Av disse er 113 hjemmehørende i velet, 46 er eksterne leietakere. Vi hadde ingen ledige plasser. Det er en økning i bruk av antall C-plasser på 36% fra forrige sesong (34-46).
  • I vinter har vi hatt 34 båter i opplag på land, hvorav 3 ikke tilhørende i vellet. Det var 15 båter i bobleanlegget. Av disse er 6 eksterne leietagere.
  • Leien har vært kr 500,- pr. bryggemeter for A-plasser (andelseiere), kr 1000,- for B-plasser (øvrige velmedlemmer), og kr 2.100,- for C-plasser (eksterne leietakere).

I tillegg har alle plassene blitt fakturert ett miljøgebyr på kr 250,-

  • Prisene på land var kr.2.000,- for båter under 21 fot og kr.2.500,- for båter på 21 fot og større. Beløpene inkluderer kranleie ved opptak og utsetting.
  • Leien for opplag i boblehavnen var kr. 2.000,- for velmedlemmer, og kr.4.000,- for andre. Det er fakturert ekstra tillegg for vinterstrøm med kr. 1.750,- til alle som har varme om bord.

Ingen prisjusteringer er foretatt i 2016.

 • Are Olimb, som vaktmester, har som vanlig stått for ettersyn og vedlikehold av anlegget. Han har også foretatt tildeling av båtplasser i anlegget, sommer og vinter, alt i tett samarbeid med styret.

Styret vil understreke viktigheten av å være proaktiv i prosessen med utleie av C-plasser, da dette er en viktig inntekts kilde for foreningen.

 • Olimb ledet også utsetting av båtene, som foregikk i mai, og vårdugnaden også i mai. Opptaket for sesongen foregikk i oktober. I tillegg har han arrangert en rekke mindre dugnader i forbindelse med drift av havna. Styret vil rette en stor takk til Are Olimb, for en meget godt utført vaktmester jobb også i 2016.
 • Miljøtiltak:

Slipeutstyr med støvsuger til benyttelse ved båtpuss står tilgjengelig i båthuset til vellets medlemmer. Kontakt vaktmester eller ett av styremedlemmene for å låne dette.

Plastduker til å legge under båtene for oppsamling av slipestøv ligger inne i miljøcontaineren.

 • Langtids handlingsplan for båtforeningen:

Når det gjelder videre større investeringer i årene som kommer så har vi følgende prioriterte oppgaver:

– Asfaltering av vei og p-plassen i ulike faser. Fase 1 i 2017, se budsjett.

Etter en befaring i 2016 av veien og p-plass, besluttet styret kun å utbedre hull i veien, ved «lapping» av asfalt i 2016

– Planmessig vedlikehold ved utskifting av utriggere hvert år.

– Vurdere å bygge lastebrygge

 • Snøbrøyting og strøing har i vinter blitt utført av Tom Martin Service.
 • Kajakk hus er blitt bygget på dugnad. Styret vil rette en stor takk til dugnadsgjengen, som har bidratt med mange timer, i dette prosjektet.
 • Styret besluttet å erstatte gammelt gjerde med nytt, innenfor rammen av vedtatt total budsjett.
 • Det har i løpet av året blitt skiftet ut 10 stk utriggere.
 • Vinteropplag på land:

Styret har som følge av begrenset plass for opplag, innført følgende styringsregler:

 • Kun medlemmer av ØNB kan ha båter i vinteropplag på land.
 • Max. lengde på båter som skal ligge i vinteropplag på land er 28 fot.
 • Båter som skal ligge i vinteropplag på land må enten løftes opp av innleid kranbil eller bringes til området den eller de dagene opptaket skjer. Dersom man må sette fra seg båt før eller etter vårt felles opptak, skal dette avtales med vaktmester, ØNB.
 • Prisen for vinter opplag er den samme om man benytter seg av innleid kranbil eller bringer båten fram til opplagsplass selv.
 • Vinteropplag på land forbeholdes for båter som har ligget i vår havn samme sesong.

– Alle medlemmer har prioritet med sin båt nr. 1 før noen kan legge sin båt nr. 2 i vinteropplag

på land.

Styret minner om at:

 • Alle som er tildelt båtplass om sommeren og opplagsplass/boblehavnplass om vinteren plikter å holde båten ansvarsforsikret ved båtstørrelse over 14 fot. Ved sameie med ikke medlemmer i velet skal rettighetshaver stå som forsikringstaker, hovedeier og kontaktperson.
 • Max strømforbruk om bord for båter i boblehavn = 400 W
 • Det er på grunn av brannfare ikke tillat å ligge med permanent strøm om bord på båter som ligger i vinteropplag på land.
 • Bredde på båtplasser måles fra senter bommer (utriggere) Største bredde på båtplasser er 4 m.

Maks bredde på nye båter som tilkommer anlegget er 3,70 m

Båtene skal ligge fritt og ikke presse på utriggerne. Ingen deler av båten skal stikke inn over utriggere eller inn på brygga. Båtene må ikke legges slik at de er til sjenanse for andre båters ut- og innseiling

 • Sommersesongen er fra 15. April til 14. Oktober.
 • Vintersesongen er fra 15. Oktober til 14. April.

Båter som ikke blir flyttet ved sesongslutt, kan tilleggs faktureres leie. Det er ikke anledning til å la båten ligge på sommerplassen, evt. vinterplassen utover sesongen.

Til slutt vil vi ønske alle velkommen til en ny sesong i det flotte anlegget vårt, oppfordre til at vi alle tar ansvar for å rydde søppel og holde det i den stand vi alle liker!

Nesbru, 23. februar 2017 Styret i Øvre Nes Båtforening

            Resultatregnskap  2016

onvb_regnskap

 

Balanseregnskap 2016

onvb_balanse

Øvre Nes Båtforening- regnskap og budsjett 2017/2018

ønb_regnskap

 

REVISJONSBERETNING 

 • deles ut på generalforsamling sammen med endelig regnskap og budsjett for ØNV.

_______

 

Fullmakt

Jeg gir herved fullmakt til

………………………………………………………….

Navn

som vil ivareta mine interesser på generalforsamlingen i Øvre Nes Vel 15. mars 2017

Eiendommens bruksnummer: …………………………

Eiendommens adresse: …………………………………

Fullmakten gjelder:

 • Generalforsamling ØNV:
 • Generalforsamling ØNB:

Sted og dato: ………………………………

Navn (med blokkbokstaver): …………………………………

Signatur: …………………………………

 

 

 

 

 

Klikk her for å skrive ut inkallingen (PDF fil).