Referat fra generalforsamling i Øvre Nes Vel

Onsdag den 15. mars 2017

kl. 20:00 i Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru

Dagsorden

 

1. Godkjennelse av innkalling og registrering av innkomne fullmakter
Innkalling ble godkjent med bemerkning om at punkt 3 «Ansvarsfrihet for Styret» tas som siste punkt dvs punkt 14. Det ble registrert 50 stemmeberettigede, altså beslutningsdyktig Generalforsamling.

2.Valg av ordstyrer og to representanter som signerer referatet fra generalforsamlingen sammen med ordstyrer Jens Fredrik Sørli ble valgt til ordstyrer.
Wenche Sundlie og Jan Erik Gloslie ble valgt til å signere referat fra Generalforsamling sammen med ordstyrer.

3. Styrets årsberetning for 2016
Årsberetning ble gjennomgått av vellets leder Espen Bøch med utfyllende redegjørelse for opprydding i Evaskogen.

4.Regnskap og revisors beretning for 2016
Vellets leder gikk gjennom regnskap og revisors beretning for 2016. Dette ble godkjent.

5. Budsjett for 2017
Vellets leder orienterte om budsjettet for 2017. Medlemskontingenten ble vedtatt å være uforandret de neste to år. Budsjettet ble godkjent.

6.Strandfest
Fredagen før St. Hans, 16. juni

7.Dugnad på fellesarealene
Rydding og vedlikehold av Evaskogen: torsdag 4. mai kl 18:00

8.Container for hageavfall
Settes ut 4.-8. mai. Husk kun hageavfall! Forsamlingen oppfordret styret til å se på muligheten for å bruke lastebil med klo i stedet for containere. Dette brukes i andre velforeninger og kan være mer kostnadseffektivt.

9.Informasjon om ny webside og Facebook som hovedkanal for informasjon fra ØNV
Informasjon om ny webside og Facebook av styrets webansvarlig Tanja de Maesschalk. Adressen til vellets hjemmeside er www.ovrenesvel.no. Det oppfordres til å melde seg på nyhetsbrev ved å oppgi mailadresse på vellets hjemmeside. Man vil da få innkalling til Generalforsamling, referat, invitasjon til Strandfest etc via mail. Dette blir ikke lenger distribuert i papirutgave, ref punkt 10. Det oppfordres også til å søke opp  «Øvre Nes Vel» på Facebook og følge denne siden. Styret legger ut informasjon både på vellets hjemmeside og Facebook.

10.Endring av vedtekter
a) Styret foreslår å endre vedtektene for å sikre at generalforsamlingen er ved taksdyktig Styrets forslag lyder: Vedtektenes §6,setning nr. 9 og 10 strykes. Disse lyder:«Hvis ikke minst 20% av medlemmene er tilstede må alle trufne beslutninger gjentas på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for å bli gyldig, og da uansett antall stemmeberettigede.Unntatt fra denne bestemmelse er vedtak av regnskap og budsjett på den årlige ordinære generalforsamling.» Styrets forslag ble vedtatt med 34 stemmer mot 16

b) Styret foreslår å endre vedtektene for å tillate overgang til digital platt form Styrets forslag lyder: Vedtektenes §6, setning nr. 1 endres som følger: «Den ordinære generalforsamling holdes en gang hvert år innen utgangen av april måned og sammenkalles av styret med 14 dagers varsel. Styret skal bruke den til enhver tid gjeldende kommunikasjonsplattform, og det skal opplyses i generalforsamling dersom kommunikasjonsplattform endres.» Styret forslag ble vedtatt mot 1 stemme   Styret presiserer at innkalling skjer ved e-postadresse som må oppgis via vellets hjemmeside. De som fortsatt ønsker å få innkalling og sakspapirer på pair må gi beskjed til Styret.

11.Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag

12.Valg av styre, revisor og valgkomite
Som styrets nestleder med ansvar for vellets veier og trafikksikkerhet ble Anders Lindqvist (Nes Terrasse) valgt. Som styrets sekretær ble Camilla Aurli Haug (Nesgrenda) valgt. Styremedlemmer er normalt valgt for en periode på to år. Espen Bøch tok gjenvalg som leder for ett år. Leder og nestleder vil derfor ikke være på valg samtidig ved neste generalforsamling. Sverre Staib og Knut Sanden ble takket av som henholdsvis nestleder og sekretær. Liv Margrete Sjøtveit (Neslia) ble gjenvalgt som revisor. Bjørn Tønsberg og Aud Mjølhus ble gjenvalgt som valgkomite.

13.Prosjekt for forskjønning av fellesarealer
Båtforeningen og velforeningen har nedsatt en gruppe som skal se på forslag til mulig forskjønning av fellesarealer, spesielt ved strandområdet. Dette arbeidet har ikke kommet i gang så orientering om dette kommer når gruppen er klar.

14. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
Det ble gitt ansvarsfrihet for styret.