Havnereglement for Øvre Nes Båtforening

l.A
Medlemmer av Øvre Nes Vels båtforening som har fått tildelt båtplass er ansvarlig for alle avgifter og pålegg. Utleie av ubenyttede båtplasser skal skje ved båtforeningen. Inntektene går til båtforeningen.

Båtplasser kan leies ut til andre, men parselleiere som er berettiget til båtplass i.h.t. vedtektene har fortrinnsrett. Utleie av ledige båtplasser skjer for 1 år av gangen. Rettighetshavere kan når som helst kreve båtplassen tilbake med varsel før 1. mars angjeldende år.

B
Overdragelse av medlemskap, se § 2.d i vedtektene.

2
Henvendelser og pålegg av båtforeningen skal uten opphold etterkommes.

3.A
Maks bredde båtplass: 4 m c/c bommer.

B
Alle båter til brygge skal fortøyes ved bruk av fortøyningsbom. Annen fortøyning kan i spesielle tilfeller forlanges.

C
Det er ikke tillatt å fortøye egen båt på anviste gjesteplasser eller havnens servicebrygge utover nødvendig tid til lasting og lossing. Bryggeplass reservert for reparasjon skal ikke oppholdes unødig.

D
Båter skal fortøyes forsvarlig slik at skade på bryggeanlegg eller andre båter unngås.

E
Båter, joller eller innretninger som ønskes anbrakt på havneområdet, skal ha tillatelse fra båtforeningen før ankomst finner sted.

4.A
Portene skal til enhver tid holdes lukket og låst. Portnøklene må ikke overlates uvedkommende. Båthusnøkler utleveres kun til medlemmer av båtforeningens styre.

B
Hunder på havneområdet skal holdes i bånd.

C
Båter skal ikke ligge på badestranden, da dette området er forbeholdt badende. Det er ikke tillatt å kjøre båt innenfor badeflåten eller evt. senere oppmerking med bøyer.

D
All søppel skal legges i søplecontainer på parkeringsplassen. Er søppelcontaineren full skal søppelen bringes med hjem. Spillolje helles i oppsatt spilloljefat på parkeringsplassen. Er fatet fullt bringes spilloljen hjem for videre håndtering. Emballasje eller rester etter båttransport eller arbeide for øvrig tillates ikke henlagt på havneområdet.

E
Kjøring til og parkering på parkeringsplassen er kun tillatt for medlemmer av vellet med nærmeste familie. I tillegg kommer eksterne leietagere i havnen. Besøkende henvises til parkering på privat eiendom hos den de besøker.

Parkering skal kun skje på parkeringsplassen utenfor gjerdet. Kjøring og parkering innenfor gjerdet er ikke tillatt, med unntak av varetransport og under utførelse av arbeid. Det må ikke parkeres slik at biler stenges inne. Fri veibredde på 3 m skal til enhver tid forefinnes av beredskapshensyn frem til havnen. De parkerende må rette seg etter oppsatte skilter og merking.

5
Medlemmer som ikke retter seg etter de vedtekter og det reglement som til enhver tid gjelder for båtforeningen kan etter skriftlig advarsel ekskluderes fra båtforeningen og miste sin båtplass for en periode av 1 år av gangen.

Øvre Nes Båtforening

Styret