Vedtekter for Øvre Nes båtforening

Båtforeningens formål, hvem som kan bli medlem, avgifter mv.

§1
Båtforeningens formål
Øvre Nes båtforening har til formål på vegne av Øvre Nes Vel å forvalte Øvre Nes Vels båthavn med parkeringsplass, inklusive vedlikehold av vei, båthus, opplagsplass og tilhørende sjøområde, slik at medlemmenes rettigheter til båtplass kan bli av størst mulig glede for de berettigede. På badestrand forestår båtforeningen vår- og høstrydding og annet praktisk vedlikehold i forbindelse med sine dugnader.

§2
Medlemskap
Berettiget til medlemskap i båtforeningen er:

a
Opprinnelige parselleiere som har betalt sin årlige kontingent iht. vellets vedtekter. Fullstendig liste over de parselleiere som gir medlemsberettigelse er inntatt som bilag til nærværende vedtekter. Endringer av listen ajourføres av båtforeningens styre i samråd med vellets styre.

I alt 270 m kaiplass av maksimalt tillatt utbygget havn, er reservert disse parseller.

b
Parselleiere av senere fraskilte parseller som har fått tildelt båtplass før 1/1 1982. Fullstendig liste over disse parseller er inntatt som bilag til nærværende vedtekter. Endringer av listen ajourføres av båtforeningens styre i samråd med vellets styre.

c
Øvrige parselleiere som heretter ønsker båtplass kan opptas som medlemmer i den utstrekning det er disponible båtplasser. Endringer av listen ajourføres av båtforeningens styre i samråd med vellets styre.

d
Parselleiere kan overdra sitt medlemskap med rett til båtplass ved overdragelse av det g. og b.nr. som retten er knyttet til. Ved fraskillelse av parsell kan medlemskap med rett til båtplass overdras mot tap av eget medlemskap og rett til båtplass. Slike overdragelser må omgående skriftlig meldes til båtforeningens styre.

§3
Styre
Båtforeningen skal ha et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøte for 2 år ad gangen. Formann velges ved særskilt valg. Alle medlemmer av båtforeningen har plikt til å motta valg. Kasserer og revisor i Øvre Nes Vel virker også i båtforeningen. Det føres eget regnskap for båtforeningen.

§4
Avgifter
Båtforeningen skal være selvfinansiert. Den skal drives uten tilskudd fra vellet. Vedlikehold av Strandveien skal dekkes av båtforeningen, i fellesskap med parseller som har avkjørsel fra veien. Utgiftene skal dekkes av havneavgift, opplagsavgift og innskudd. Avgiftene fastsettes på årsmøte etter forslag fra båtforeningens styre og betales forskuddsvis.
Største bredde på båtplasser er fire meter, målt mellom senter bom/gangbar utrigger.

Utleie av ubenyttede båtplasser skal skje ved båtforeningen. Inntektene går til båtforeningen.

Nye medlemmer av båtforeningen skal betale de faktiske omkostninger av nyanlegg. Pr. 1/1-1982 kr 3 000,-.
Nye medlemmer etter 1/1-1982, i h.h.t. §2c, skal i tillegg betale et innskudd som dekker en andel av tidligere investeringer. Innskuddet fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret i båtforeningen. (Pr. 1/1-82, kr. 3 000,-).

§5
Reglement
Det skal fastsettes reglement for båthavnen og båtopplag. Slikt reglement og forandringer i dette vedtas på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte med alminnelig flertall. Reglementet er bindende for medlemmene og enhver som får adgang til båthavnen, og disse skal rette seg etter styrets avgjørelser. Den rett medlemskapet gir, kan bare utnyttes av medlemmer som har egen båt, eller andre i hans husstand med båt.
Eventuelle klager sendes styret til behandling og kan av dette eller klageren opptas til avgjørelse på årsmøte.

§6
Årsmøte
Årsmøte holdes en gang om året innen april måneds utgang. Det bekjentgjøres minst 14 dager i forveien ved skriftlig innkallelse til medlemmene. For å være beslutningsdyktig må minst 20 % av medlemmene være tilstede, eller tilsvarende skriftlige fullmakter forefinnes. Utdrag av revidert årsregnskap sendes samtidig med innkallelsen.

På årsmøte, som ledes av formannen – eller i formannens fravær av et av de andre valgte styremedlemmer – behandles følgende:
a) Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne kalenderår.
b) Regnskap for siste kalenderår i revidert stand.
c) Valg av formann og styre.
d) Fastsettelse av avgifter og innskudd.
e) De saker som av styret eller foreningens medlemmer måtte bli forelagt. Hva medlemmene måtte ha å forelegge må være innkommet til styret minst en måned før møtet holdes.

På årsmøte avgjøres de foreliggende saker ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved formannens stemme. Hvis det oppstår stemmelikhet ved valg, avgjøres dette ved loddtrekning. Med hensyn til forandring av vedtektene m.v. henvises til § 8.

§7
Ekstraordinært medlemsmøte
Ekstraordinært medlemsmøte kan sammenkalles av styret når dette finner det ønskelig. Likeledes kan minst 10 medlemmer av foreningen forlange sammenkalt ekstraordinært møte når det sendes ut skriftlig forlangende til styret om sådant, med underretning om hva der ønskes behandlet. Møtet innkalles snarest mulig og i alminnelighet med minst 14 dagers varsel på samme måte som bestemt for årsmøte og med dagsorden for møtet. Bare de saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles.

§8
Forandring av vedtekter
Forandringer av vedtekter kan bare skje på båtforeningens årsmøte og må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til forandring bekjentgjøres samtidig med innkallelse til årsmøte.
Eventuelle endringer må godkjennes av generalforsamlingen i Øvre Nes Vel.

Vedtektene for båtforeningen er godkjent av generalforsamlingen i Øvre Nes Vel 17/11 1982. Tilføyelse til § 4 om største bredde på båtplass ble vedtatt i generalforsamling den 24. mars 2015 i Øvre Nes Vel. (Sign sekretær Ole M. Theiste)

Eventuelle endringer i vedtektene noteres i forlengelse av disse vedtekter med dato for endringer og dato for godkjennelse i Øvre Nes Vel sin generalforsamling med signatur av den som har skrevet endringen.
(Disse vedtekter er korrekturlest mot opprinnelige vedtekter av 17.11.82 og rettet i henhold til disse den 16.3.09 av styret i Øvre Nes Båtforening).